Projekt: Kierunek na aktywizację w mieście i gminie Kłodzko
Aktualności Opis projektu Grupa docelowa

15 kwi 2020

Grupa docelowa

Motywacja, aktywizacja, SUKCES!”

Wsparciem w projekcie objętych zostanie łącznie 60 UP, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujący w rozumieniu KC miasto i gminę Kłodzko.

Grupę docelową stanowi 36 kobiet i 24 mężczyzn w wieku 18 lat i więcej, osób biernych zawodowo z obszaru miasta i gminy Kłodzko znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób w wieku 50 lat i więcej kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz osób o niskich kwalifikacjach. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy doświadczają największych trudności w uzyskaniu zatrudnienia.

W przypadku kryterium wiekowego wsparcie zostanie udzielone każdej osobie w wieku 18 lat i więcej (dla osób po 64 r.ż. wymagane będzie oświadczenie o zamiarze podjęcia aktywności zawodowej). Status weryfikowany w oparciu o odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia.

Wsparcie zostanie udzielone 40 osobom biernym zawodowo, status weryfikowany będzie na podstawie oświadczeń o bierności zawodowej oraz 20 osobom bezrobotnym, w tym 15 zarejestrowanym w PUP - status na rynku pracy weryfikowany w oparciu o urzędowe zaświadczenie z PUP lub oświadczenia UP w przypadku osób niezarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne. Warunkiem udziału w projekcie będzie uzyskanie danych wskazanych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej oraz w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programu. Osoby ze społeczności romskiej mogą uzyskać wsparcie, o ile są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jednak sam projekt nie ma charakteru wsparcia dedykowanego wyłącznie tej społeczności. Nie udzielamy wsparcia dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Wnioskodawca zakłada kryterium preferencji własnej dla kobiet (w ten sposób zakłada się pozyskanie do projektu 36 K), co podyktowane jest wynikami analizy problemu wykluczenia społecznego przedstawionej w diagnozie problemu, a także przyjmujemy określone kryteria na etapie rekrutacji dla określonych cech uczestników projektu (przyznanie dodatkowych punktów). Z uwagi na wysoki wskaźnik stopy bezrobocia na terenie pow. kłodzkiego 11,3 % w IV.2019 r., przyjmuje się, że preferowane są osoby bezrobotne, a z uwagi na bardzo trudną sytuację osób 50+ nie tylko biernych, ale także bezrobotnych, koniecznym staje się wskazanie preferencji dla osób w wieku 50+, których populacja wśród osób niepracujących z uwagi na wiek jest zdecydowanie najliczniejsza. Niskie kwalifikacje stanowią barierę uniemożliwiającą podjęcie zatrudnienia w branżach i sektorach gospodarki, w których wymagane jest posiadanie adekwatnych do rodzaju działalności odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Dlatego też planuje się, że 90% (54UP) będzie posiadało max średnie wykształcenie (do poziomu ISCED 3).

Ponadto przyjmuje się preferencje dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Ze względu wspieranie procesu
rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie, przestrzennie i gospodarczo do projektu zostanie przyjętych minimum 50% uczestników spośród osób zamieszkujących obszary rewitalizowane.