Projekt: Kierunek na aktywizację w mieście i gminie Kłodzko
Aktualności Opis projektu Grupa docelowa

15 kwi 2020

Opis projektu

Kierunek na aktywizację w mieście i gminie Kłodzko”

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych u 60 uczestników projektu, w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto i gminę Kłodzko.

Wsparcie w projekcie kierowane jest do 60 mieszkańców miasta i gminy Kłodzko, w tym w połowie do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym 10% z niepełnosprawnościami, zaliczanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie obejmie 40 osób biernych zawodowo oraz 20 osób bezrobotnych. Każdy z uczestników otrzyma wsparcie w oparciu o pogłębioną analizę i identyfikację potrzeb i opracowaną Indywidualną Ścieżkę Reintegracji. Projekt oferuje wsparcie przy wykorzystaniu instrumentów/usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (specjalistyczne indywidualne poradnictwo, grupowe formy wsparcia (trening kompetencji społecznych, grupy wsparcia, animację lokalną).

Drugim rodzajem wsparcia są usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym - szkolenia/kursy umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, dobrane przy pomocy doradcy zawodowego adekwatnie do indywidualnych potrzeb przy uwzględnieniu sytuacji na lokalnym rynku pracy, staże zawodowe oraz indywidualne pośrednictwo pracy. Każdy z uczestników otrzymuje wsparcie adekwatne do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb i deficytów w obu rodzajach usług aktywnej integracji. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 uczestników, w tym 36 kobiet, zaliczanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących m. Wałbrzych.