Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji
Aktualności Kontakt Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

02 maj 2017

Opis projektu

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” skierowany jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo i niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminy wchodzące w skład Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji tj.: Czerniejewo, miasto Gniezno, Gniezno - gmina wiejska, Kłecko, Łubowo - gmina wiejska, Niechanowo - gmina wiejska, Witkowo.

Celem głównym projektu jest aktywna integracja 45 osób poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia przez wybrane instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej (kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe) oraz zawodowej (poradnictwo zawodowe, staże i pośrednictwo pracy) w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Wyżej wymieniony cel przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Poddziałania 7.1.2 RPO WLKP 2014+ tj.: wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez osiągnięcie rezultatów m.in. wskaźnika efektywności, w którym zakładamy, że 11 osób zostanie zatrudnionych, w tym jedna osoba niepełnosprawna.

 

Wartość projektu: 442 708,35

Wkład Funduszy Europejskich: 376 302,10