Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji
Aktualności Kontakt Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

02 maj 2017

Beneficjenci
Grupę docelową stanowi 45 osób (27 kobiet) w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów należących do gmin wchodzących w skład Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji czyli: Czerniejewo, miasto Gniezno, Gniezno - gmina wiejska, Kłecko, Łubowo - gmina wiejska, Niechanowo - gmina wiejska i Witkowo w województwie wielkopolskim. Do projektu będą przyjmowane osoby bezrobotne oraz osoby bierne zawodowo, w tym osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (umiarkowany i znaczny stopień oraz niepełnosprawność intelektualna, sprzężona). Do priorytetowej grupy osób zaliczają się:
  • osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną,
  • kobiety,
  • osoby otrzymujące wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • osoby bezrobotne, dla których określono III profil pomocy,
  • osoby zagrożone ubóstwem lub doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.