Projekt: Utworzenie placówki opieki nad osobami niesamodzielnymi w Piotrkowie Kujawskim
Aktualności Opis projektu

25 kwi 2018

Rozeznanie rynku - sprzęt RTV i AGD

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej działa jako Partner Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przy realizacji projektu pn. „Utworzenie dziennej i całodobowej placówki opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez budowę i wyposażenie budynku na potrzeby świadczenia usług społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Piotrkowie Kujawskim” nr RPKP.06.01.02-04-0017/17 realizowanego zgodnie z umową nr WP-II-C.433-6-57.2017.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach projektu pn. „Utworzenie dziennej i całodobowej placówki opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez budowę i wyposażenie budynku na potrzeby świadczenia usług społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Piotrkowie Kujawskim”.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1