Projekt: Pogodna Jesień Życia w Żorach
Aktualności Opis projektu Grupa docelowa Cel projektu Pliki do pobrania

11 paź 2022

Zapraszamy osoby niepełnosprawne z Żor do skorzystania z usług asystenckich.

Projekt zakłada realizację usług asystenckich. Planowana jest realizacja 3.600 godzin usług asystenckich/opiekuńczych w dni powszednie i 400 godzin w weekendy oraz dni świąteczne.

Partner projektu - Fundacja Więcej z Życia z siedzibą w Wągrowcu w ramach realizowanego zadania nr 2 w projekcie utworzy 4 miejsca świadczenia usług asystenckich/opiekuńczych w lokalnej społeczności na terenie Miasta Żory, obejmując stałym wsparciem jego 18 mieszkańców niepełnosprawnych.

Formy wsparcia w zadaniu 2 w zakresie usług asystenckich będą zgodne z Załącznikiem nr 9. Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej. Standard 1. Usługi asystenckie. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub ON nieletnie za zgodą opiekuna prawnego. Zakres usługi asystenckiej obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, spędzanie czasu wolnego, zawodowego i edukacyjnego, określonych w p. 2) standardu nr 1. Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością będą określone w kontrakcie trójstronnym. W/w usługi będą świadczone w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby ON.
Osoby niepełnosprawne (ON) objęte wsparciem będą musiały przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub ON nieletnie - orzeczenie lub opinię z poradni psychologicznopedagogicznej.
Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer: 787-066-650