Projekt: Pogodna Jesień Życia w Żorach
Aktualności Opis projektu Grupa docelowa Cel projektu Pliki do pobrania

18 paź 2021

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie miasta Żory

w województwie śląskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego:

  • Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • Osób ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

(w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie),

w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze tj. 20 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje /umiejętności opiekuńcze, w tym także poradnictwo w zakresie ich uprawnień.

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będzie to 48 osób wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich, to jest osób które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Zakładamy, że ok. 70% osób objętych wsparciem opiekuńczym/AON będą stanowiły kobiety, co wynika z ich udziału w strukturze płci grup wiekowych 75+. Głównie z racji wieku, będą to osoby nieaktywne zawodowo.

Zakładamy udział w projekcie 18os. wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które będą posiadały równocześnie orzeczenie o niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wsparciem będą mogły być objęte:

  • osoby samotne,
  • osoby samotnie gospodarujące,
  • osoby w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W zakresie usług asystenckich odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Wsparciem obejmiemy też 20 opiekunów faktycznych (18 K = kobiet).

Łącznie w projekcie usługami społecznymi obejmiemy 68 osób. Inne cechy społeczno-zawodowe nie są istotne dla oferowanego wsparcia w projekcie.