Projekt: Pogodna Jesień Życia w Rybniku
Aktualności Opis projektu Cel projektu Beneficjenci

11 gru 2020

Beneficjenci

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących (osoby fizyczne uczą się, pracują lub zamieszkują) na obszarze miasta Rybnika w województwie śląskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będzie to 48 osób wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich, to jest osób które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Zakładamy, że 62% osób objętych wsparciem opiekuńczym/AON będą stanowiły kobiety, co wynika z ich udziału w strukturze płci grup wiekowych 75+. Głównie z racji wieku, będą to osoby nieaktywne zawodowo. Zakładamy udział w projekcie 18os. wymag. wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które będą posiadały równocześnie orzeczenie o niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Wsparciem obejmiemy też 20 opiekunów faktycznych (18 K).Łącznie w projekcie usługami społecznymi obejmiemy 68 osób. Inne cechy społeczno-zawodowe nie są istotne dla oferowanego wsparcia w projekcie.