Projekt: Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski
Aktualności Opis projektu Dokumenty do pobrania Grupa docelowa

10 paź 2022

Zapraszamy do udziału w projekcie

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców miasta i gminy Międzyrzec Podlaski do usług opiekuńczych i asystenckich, poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych i asystenckich (opiekunów/ek i AON/AOON i osób świadczących usługi specjalistyczne), którzy obejmą wsparciem w ramach projektu 64 osoby niesamodzielne oraz podniesienie kompetencji 30 opiekunów faktycznych w okresie od 01.11.2021 do 31.08.2023r.Wsparcie w projekcie kierowane jest do 94 osób (w tym 70 kobiet), zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie miasta i gminy Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim.

Projekt jest skierowany do dwóch grup: osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z uwagi na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014- 2020 oraz do osób z ich otoczenia (opiekunów faktycznych). W zakresie usług opiekuńczych będzie to łącznie 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (34K), które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich. Z powyższej grupy 10 osób stanowią podopieczni opiekunów faktycznych (w tym 4 ON). Głównie z racji wieku i niesamodzielności będą to osoby nieaktywne zawodowo. Przewidujemy udział w projekcie 14 osób wymagających wsparcia, posiadających równocześnie orzeczenie o niepełnosprawności (8 K) objętych usługami asystenckimi i w miarę potrzeb również usługami opiekuńczymi. Łącznie zakładamy wsparcie opiekuńcze/asystenckie dla 18 osób niepełnosprawnych. Na grupę docelową składa się również 30 opiekunów faktycznych (w tym 28K). Z terenów wiejskich gminy Międzyrzec Podlaski będziemy chcieli zrekrutować 24 uczestników. Z obszarów objętych rewitalizacją zakładamy pozyskanie 20 % uczestników. Inne cechy społeczno-zawodowe nie są istotne dla oferowanego wsparcia w projekcie.

Dane kontaktowe:

Centrum Usług Środowiskowych ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do spotkania w Centrum (zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu spotkania: 783-691-339).