Projekt: Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski
Aktualności Opis projektu Dokumenty do pobrania Grupa docelowa

12 lis 2021

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do:

  • osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z uwagi na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014- 2020
  • osób z ich otoczenia (opiekunów faktycznych)

zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie miasta i gminy Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim w województwie lubelskim :

Usługami opiekuńczymi objętych zostanie 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (34K), które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich. Z powyższej grupy 10 osób stanowić będą podopieczni opiekunów faktycznych (w tym 4 ON).

Przewidujemy udział w projekcie 14 osób wymagających wsparcia, posiadających równocześnie orzeczenie o niepełnosprawności (8 K) objętych usługami asystenckimi i w miarę potrzeb również usługami opiekuńczymi.

Łącznie zakładamy wsparcie opiekuńcze/asystenckie dla 18 osób niepełnosprawnych. Na grupę docelową składa się również 30 opiekunów faktycznych (w tym 28K). Z terenów wiejskich gminy Międzyrzec Podlaski będziemy chcieli zrekrutować 24 uczestników a z obszarów objętych rewitalizacją zakładamy pozyskanie 20% uczestników.

W zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wsparciem będą mogły być objęte osoby wymienione w p. 1 Standardu 2 załącznika nr 10, a w zakresie usług asystenckich osoby niepełnosprawne.