Projekt: Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III
Aktualności Opis projektu Cel projektu Beneficjenci

04 sty 2023

Beneficjenci

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących (osoby fizyczne uczą się, pracują lub zamieszkują) na obszarze miasta Gliwice w województwie śląskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będzie to 48 osób wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich, to jest osób które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Zakładamy, że 63 % osób objętych wsparciem opiekuńczym/AON będą stanowiły kobiety, co wynika z ich udziału w strukturze płci grup wiekowych 75+. Głównie z racji wieku, będą to osoby nieaktywne zawodowo. Zakładamy udział w projekcie 18 osób potrzebujących wsparcia, posiadających równocześnie orzeczenie o niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. W zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wsparciem będą mogły być objęte: a) osoby samotne, b) osoby samotnie gospodarujące, c) osoby w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W zakresie usług asystenckich odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Wsparciem obejmiemy też 20 opiekunów faktycznych (18 K).

Łącznie w projekcie usługami społecznymi obejmiemy 68 osób. Inne cechy społeczno-zawodowe nie są istotne dla oferowanego wsparcia w projekcie