Projekt: Aktywne Włączenie w Aglomeracji Wałbrzyskiej
Aktualności Opis projektu Cel projektu Kontakt

04 mar 2022

Opis projektu

Wsparcie w projekcie kierowane jest do 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym 50 % mieszkańców terenów rewitalizacji wyznaczonych w LPR oraz w tym 10% z niepełnosprawnościami. Wsparcie obejmie 60 osób biernych zawodowo, 20 osób bezrobotnych i 10 tzw. ubogich pracujących.

Każdy z 90 uczestników otrzyma wsparcie w oparciu o pogłębioną analizę i identyfikację potrzeb i opracowaną Indywidualną Ścieżkę Reintegracji. Projekt oferuje wsparcie przy wykorzystaniu instrumentów/usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (specjalistyczne indywidualne poradnictwo, grupowe formy wsparcia, trening kompetencji społecznych, grupy wsparcia, animację lokalną).

Drugim rodzajem wsparcia są usługi aktywnej integrację o charakterze zawodowym (szkolenia/kursy umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (dobrane przy pomocy doradcy zaw. adekwatnie do indywidualnych potrzeb i deficytów oraz przy uwzględnieniu sytuacji na lok. rynku pr.), staże zawodowe oraz indywidualne pośrednictwo pracy (dla 45 osób).