Projekt: Aktywna integracja w powiecie gnieźnieńskim i wrzesińskim
Aktualności Opis projektu Cel projektu Efekty Pliki do pobrania

06 wrz 2021

Opis projektu

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej.z siedzibą w Poznaniu, os. Armii Krajowej 2/17 zaprasza do udziału w projekcie Aktywna integracja w powiecie gnieźnieńskim i wrzesińskim nr RPWP.07.01.02-30-0244/19 realizowanym na obszarze województwa wielkopolskiego, powiatach: gnieźnieńskim, wrzesińskim, chodzieskim, obornickim, pilskim, słupeckim, średzkim, wągrowieckim, złotowskim.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014–2020,Oś priorytetowa 7.00.00 – Włączenie społeczne, Działanie 7.01.00 – Aktywnaintegracja, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu zatrudnienia, Poddziałanie 7.1.2 –Aktywna integracja zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość Projektu: 1 085 595,96zł
Dofinansowanie projektu z UE: 922 756,56zł
Okres realizacji Projektu: od: 2021-08-01 do: 2023-03-31

Ilość miejsc ograniczona do 100 osób

Udział projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY